Kohus kinnitas 90 karu küttimise õigusvastasuse

Kohus kinnitas 90 karu küttimise õigusvastasuse

Tallinna Halduskohus rahuldas MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse keskkonnaameti 29.07.2022 korralduse nr 1-3/22/384 õigusvastasuse tuvastamise nõudes.

Kõnealuse korraldusega andis keskkonnaamet välja load 90 karu küttimiseks. MTÜ Eesti Suur-kiskjad leidis, et keskkonnaamet ei talitanud õiguspäraselt ning esitas vastava kaebuse Tallinna Halduskohtule.

6. aprillil 2023. a tegi Tallinna Halduskohus teatavaks otsuse ja rahuldas kaebuse, millest johtub, et keskkonnaameti korraldus ei olnud õiguspärane.

Vaidlusalused 90 karu on tänaseks kütitud. Kohtu tehtud otsus karude kasuks on oluline, et sää-raseid ebaseaduslikke korraldusi rohkem välja ei antaks.

“Kuigi neid 90 karu ei too miski tagasi, on kohtuotsus oluline kohaliku pretsedendina, et tulevi-kus taolisi õigusvastaseid korraldusi enam välja ei antaks,” sõnas MTÜ Eesti Suurkiskjad eestve-daja Eleri Lopp.

Halduskohtu väljastatud otsus peaks suunama keskkonnaametit nii karude kui ka teiste suurkisk-jatega sesoses andma välja korraldusi, mis lähtuvad teadusest ja seadustest. Antud probleemile on juhtinud tähelepanu ka Tartu ülikooli teadlased: seire puudused

Lopp: ”Aastaid on Eestis eiratud EL elupaiga direktiivi. Karude ning teistegi suurkiskjate kütti-misel on tuginetud peamiselt paljasõnalistele väidetele ning toimitud sisuliselt õigusvastaselt. Oluline on täiendada suurkiskjate seiret tänapäevaste meetoditega ja teostada vajalikud alusuu-ringud, mida siiani aga Eestis tehtud ei ole.”

Lopp paneb ka mesinikele südamele, et mesitarusid tuleks elektrikarjustega kaitsta. Mesinikud võiksid ka teadvustada, et täna põhjendatakse karujahti peaasjalikult just tarude rüüstamise tõttu.

Lopp: “Olen ka ise mesinik ning karudega kokku puutunud. Juba esimesel mesindusaastal külas-tas mesilat metsaott. Panin tarudele elektrikarjuse ja rohkem ta ei käinud. Elektrikarjuse paigal-damine on lihtne ja soodne lahendus. Riik jagab selleks ka toetusi.

Kui meie, mesinikud, ei ümbritse oma mesitarusid elektrikarjustega või muul viisil ei kaitse oma kallist vara, õpivad karud halvad kombed käppa, mida on juba raskem välja juurida.”

Lühikokkuvõte kohtu peamistest põhjendustest:

(väljavõtted kohtuotsusest)

1. Pruunkarule võib jahti pidada üksnes olulise kahjustuse vältimiseks ning juhul, kui puuduvad muud selle eesmärgi saavutamiseks sobivad alternatiivid.

2. Euroopa Komisjon on 12.10.2021 teatises „Komisjoni teatis. Juhenddokument ühenduse täht-susega loomaliikide range kaitse kohta elupaikade direktiivi alusel“ (edaspidi komisjoni teatis) välja toonud väga selged kriteeriumid elupaikade direktiivi art 16 lg 1 punktib kohaldamiseks. „Artikliga 16 on ette nähtud kolm kontrolli, mis tuleb enne erandi võimaldamist läbida: 1) esita-takse üks või mitu artikli 16 lõike 1 punktides a-d loetletud põhjustest või lubatakse range järele-valve all valikuliselt ja piiratud ulatuses püüda või pidada teatavaid IV lisas loetletud liikidest isendeid pädevate siseriiklike asutuste täpsustatud piiratud arvul (punkt e); 2) puudub rahuldav alternatiivne lahendus ja 3) antakse kinnitus, et erand ei kahjusta populatsioonide soodsa kaitses-taatuse säilitamist.

3. Teaduslikult ei ole tõendatud, et pruunkaru küttimine on suunatud kahjustuskolletesse, mis tõttu on tõendamata ka vastustaja väide, et küttimismahtude määramise eesmärgiks oli kahjus-tuste ennetamine. Järelikult ei ole täidetud juba esimene eeldus, mis muudab küttimismahtude määramise selliselt õigusvastaseks.

4. Ettevaatusprintsiibist tulenevalt peab vastustaja kättesaadavatele teaduslikele andmetele tugi-nedes möönma olulise kahju tekkimist suuruluki poolt vastavas piirkonnas. Selliseid andmeid vastustaja esitanud ei ole.

5. Euroopa Kohus on selgitanud, et erandi põhjendamiseks esile toodud eesmärgid peavad erandi tegemise otsuses olema kindlaks määratud selgelt, täpselt ja põhjendatult.

6. Küttimislubade väljaandmisel ei saa olla eesmärgiks pruunkarude arvukuse süsteemne vähen-damine ega juurdekasvu piiramine.

7. Küttimismahtude määramisel elupaikade direktiivi art 16 lg 1 punkti b alusel on tegemist prognoosotsusega, kuid seejuures peab olema teaduslikult tõendatud, et esineb põhjendatud kaht-lus, et piirkonda, kuhu küttimine suunatakse on alust arvata, et ka tulevikus tekitatakse karude poolt ulatuslikke kahjusid mesilatele.

8. Vastustaja ei ole suutnud teaduslikult tõendada, et karu tekitatud kahjustuste ning populat-siooni kasvu vahel esineb põhjuslik seos.

9. Soov suunata küttimismahud piirkondadesse, kus pruunkarusid on eelduslikult rohkem, ei ole kooskõlas elupaikade direktiivi art 16 lg 1 p-s b nimetatud eesmärgiga.

10. Vastustaja ei ole teaduslikult tõendanud, et pruunkarude kõrgem asutustihedus on korrelat-sioonis tekitatud kahjudega.

Euroopa Kohus on rõhutanud, et elupaikade direktiivi art 12 lg 1 punktide a ja d järgimiseks on liikmesriigid kohustatud mitte üksnes vastu võtma täieliku õigusliku raamistiku, vaid ka raken-dama konkreetseid ja spetsiifilisi kaitsemeetmeid; võtta tuleb omavahel seostatud ja kooskõlasta-tud ennetavaid meetmeid (vt Euroopa Kohtu 10.10.2019 otsus kohtuasjas C-674/17, p 27)

11. Ühe eesmärgina on vastustaja märkinud vaidlusaluses korralduses tagada karude inimpelgli-kus. Esmalt ei ole selline eesmärk välja toodud elupaikade direktiivi art 16 lg-s 1 loetletud eran-dites, mistõttu on see printsiibis lubamatu argument küttimismahtude määramisel, kuivõrd rikub range kaitsesüsteemi põhimõtet.

Lisainfo:

Eleri Lopp

MTÜ Eesti Suurkiskjad

58437752

elerilopp@hotmail.com